APSTPRINĀTS

ar VAS “Latvijas dzelzceļš’’

valdes 2022.gada 24.janvāra

lēmumu Nr.VL – 5/27

NOTEIKUMI

par caurlaižu režīmu VAS “Latvijas dzelzceļš” administrācijas ēkās

 

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1.  Noteikumi par caurlaižu režīmu VAS ”Latvijas dzelzceļš” administrācijas ēkās (turpmāk  – Noteikumi) ir izstrādāti saskaņā ar “Latvijas dzelzceļš” koncerna Drošības politikas 7.1. punktā noteikto un nosaka caurlaižu režīmu un tā kontroli šādās VAS ”Latvijas dzelzceļš” (turpmāk – LDz) administrācijas ēkās (turpmāk – Administrācijas ēkas):

1.1.1. Administrācijas ēkā Rīgā, Gogoļa ielā 3 un iekšpagalms;

1.1.2. Administrācijas ēkā Rīgā, Turgeņeva ielā 14;

1.1.3. Administrācijas ēkā Rīgā, Turgeņeva ielā 21.

  • Šajos Noteikumos izvirzīto prasību izpilde ir obligāta visiem “Latvijas dzelzceļš” koncerna (turpmāk – Koncerns) darbiniekiem, Darbuzņēmējiem, Nomniekiem un visām personām, kuras ierodas un atrodas 1.1.punktā minētos LDz objektos.
  • Caurlaižu režīmu LDz objektos saskaņā ar Noteikumiem organizē un tā ievērošanu kontrolē LDz Drošības direkcija (turpmāk – DD).
  • Koncerna darbinieku darba apliecību izgatavošanu, reģistrāciju un izsniegšanu nodrošina LDz Personāla direkcija saskaņā ar atsevišķu nolikumu.
  • Koncerna darbinieka, Darbuzņēmēja, Nomnieka caurlaides un Apmeklētāja kartes programmēšanu piekļuves kontroles sistēmās veic DD.
  • Darbuzņēmēja un Nomnieka caurlaides izgatavošanu, programmēšanu, reģistrāciju un izsniegšanu nodrošina DD.
  • Apmeklētāja kartes reģistrēšanu un izsniegšanu nodrošina apsardzes darbinieki ēku caurlaižu kontroles punktos.

2. LIETOTIE TERMINI

2.1. Apmeklētājs – persona, kas ieradusies īslaicīgā vizītē.

2.2. Caurlaide – numurēta, noteikta parauga piekļuves kontroles sistēmas elektroniskā karte ar mikroshēmu, kas tiek individuāli programmēta un dod tiesības noteiktos laikos uzturēties kādā no Noteikumos minētām  Administrācijas ēkām. LDz noteikto caurlaižu veidi:

2.2.1. Koncerna darbinieka darba apliecība/caurlaide – personificēta, noteikta parauga darba apliecība/caurlaide ar mikroshēmu vai bez mikroshēmas, kas izsniegta Koncerna darbiniekam un dod tiesības iekļūt Administrācijas ēkā vai citā LDz objektā;

2.2.2. Darbuzņēmēja caurlaide – personificēta, darbuzņēmējam vai darbuzņēmēja darbiniekam izsniegta terminēta caurlaide konkrētas Administrācijas ēkas apmeklēšanai;

2.2.3. Nomnieka caurlaide – personificēta, nomniekam vai tā darbiniekam izsniegta terminēta caurlaide konkrētas Administrācijas ēkas apmeklēšanai;

2.2.4. Apmeklētāja karte – noteikta parauga caurlaide, ko izsniedz apmeklētājiem vienreizējai konkrētas Administrācijas ēkas apmeklēšanai noteiktā datumā un laika intervālā.

2.3. Caurlaižu kontroles punkts  (turpmāk - CKP) - pie ieejas ēkā izveidots postenis ar turniketiem, kur Apsardzes komersanta darbinieki uz līguma pamata nodrošina apsardzes un caurlaižu izsniegšanas un kontroles funkcijas Administrācijas ēkā.

2.4. Darbuzņēmējs - juridiska persona vai fiziska persona, kura veic saimniecisko darbību, vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kuri veic darbus Noteikumos minētos LDz objektos, pamatojoties uz noslēgto līgumu par būvdarbu veikšanu, pakalpojumu sniegšanu, preču piegādi.

2.5. Darbuzņēmēja darbinieks - Darbuzņēmēja darbinieks vai Darbuzņēmēja apakšuzņēmējs vai tā darbinieks, kurš veic darbus un atrodas Administrācijas ēkā darbu izpildes nodrošināšanai.

2.6.  DPKS - Administrācijas ēku datorizētā piekļuves kontroles sistēma.

2.7. Koncerna darbinieks – fiziska persona, kas pieņemta darbā LDz vai atkarīgajā sabiedrībā, noslēdzot darba līgumu, kā arī Koncerna valdošā uzņēmuma un atkarīgo sabiedrību valdes un padomes locekļi.

  • LDz objekti – šajos noteikumos minētās Administrācijas ēkas un ēkas Gogoļa ielā 3 iekšpagalms.
  • Nomnieks – juridiska persona, fiziska persona, kura veic saimniecisko darbību, un nav LDz koncerna struktūra vai darbinieks un kurai pamatojoties uz noslēgto līgumu par telpu vai platības nomu, ir nodota lietošanā telpa vai platība kādā no Administrācijas ēkām.
  • Struktūra – Koncerna sabiedrības organizatoriskā vienība.
  • Personu identificējošie dokumenti – par personu identificējošiem dokumentiem Administrācijas ēkās tiek pieņemti:

2.11.1. pase vai personas apliecība (eID karte);

2.11.2. VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcijas” izsniegta Transporta līdzekļa vadītāja apliecība;

2.11.3. Koncerna darbinieka darba apliecība;

2.11.4. Par citu iestāžu un organizāciju izsniegtu personas/darba apliecību atzīšanu par Personu identificējošu dokumentu, katrā konkrētajā gadījumā lēmumu pieņem DD darbinieks.

3. CAURLAIŽU REŽĪMA PAMATPRINCIPI

3.1. Administrācijas ēku ieejas ir aprīkotas ar datorizētām piekļuves kontroles sistēmām. Koncerna darbinieku, darbuzņēmēju un apmeklētāju iekļūšana/izkļūšana no ēkām notiek caur automātiskiem turniketiem vai piekļuves kontrolieriem, izmantojot caurlaides.

3.2. Caurlaidi aizliegts nodot citai personai, kā arī aizliegts izmantot caurlaidi citas personas iekļūšanai (izkļūšanai) Administrācijas ēkās.

3.3. Darbuzņēmēja darbiniekiem, pēc līgumu saistību izpildes, un Nomniekiem, pēc nomas līguma darbības beigām, caurlaides ir jānodod DD Iekšējās drošības daļā. Apmeklētājiem pēc apmeklējuma beigām, Apmeklētāju kartes ir jānodod Administrācijas ēkas CKP apsardzes darbiniekiem.

3.4. Personai, kura atrodas LDz objektā, ir pienākums uzrādīt caurlaidi pēc DD vai apsardzes darbinieku pieprasījuma.

3.5. Lai nodrošinātu LDz objektu drošību un LDz īpašuma aizsardzību, visām personām, ienākot/izejot no LDz objektiem, pēc DD vai apsardzes darbinieku lūguma ir jāuzrāda pārvietojamās mantas apskatei.

3.6. Koncerna darbinieki drīkst ievest Administrācijas ēkās savus bērnus līdz 18 gadu vecumam (ieskaitot) bez caurlaidēm. Šāds darbinieks ir atbildīgs par bērna uzraudzību visā viņa uzturēšanās laikā Administrācijas ēkās.

3.7. Lai nodrošinātu LDz objektu un darbinieku drošību, bez saskaņošanas ar DD ir aizliegts:

3.7.1. ienest vai ievest šaujamieročus vai speciālus līdzekļus;

3.7.2. ienest vai ievest sprādzienbīstamus priekšmetus, viegli uzliesmojošas, ķīmiskas vai indīgas vielas;

3.7.3. ienest vai ievest dzīvniekus;

3.7.4. pārvietoties  ēku  iekštelpās,  izmantojot  velosipēdus, skrejriteņus  un  citus mehāniskus vai ar dzinēju enerģiju darbināmus pārvietošanās līdzekļus.

3.8. Lai nodrošinātu LDz objektu drošību un LDz īpašuma aizsardzību, iebraucot un izbraucot no LDz objekta teritorijas, autotransporta vadītājiem ir pienākums pēc DD vai apsardzes darbinieku lūguma uzrādīt personu identificējošu dokumentu, automašīnas un kravas dokumentus, atvērt autotransporta salonu, bagāžas un kravas nodalījumu un personīgās mantas apskatei.

4. KONCERNA DARBINIEKA DARBA APLIECĪBAS/ CAURLAIDES

4.1. Koncerna darbinieku iekļūšanai Administrācijas ēkās ir noteikti 3 piekļuves režīmi:

4.1.1. darba dienās no plkst. 07:00 līdz plkst. 19:00;

4.1.2. darba dienās no plkst. 07:00 līdz plkst. 22:00;

4.1.3. piekļuve bez ierobežojumiem.

4.2. Koncerna darbiniekam, kuram darba pienākumu veikšanai nepieciešams pastāvīgi iekļūt Administrācijas ēkās vai ar pieejas kontroles sistēmām aprīkotās atsevišķās telpās, kas nav viņa pamata darba vieta, darbinieka struktūras vadītājs iesniedz pieteikumu DD, norādot pieteikumā LDz objektus un piekļuves režīmus.

4.3. Koncerna darbiniekam, kuram darba vieta neatrodas Administrācijas ēkās un nav nepieciešamības pastāvīgi iekļūt Administrācijas ēkās, tiek izsniegtas darbinieka darba apliecības ar vai bez mikroshēmas un bez programmēšanas ēku piekļuves kontroles sistēmā. Minētiem darbiniekiem iekļūšana Administrācijas ēkās notiek, saņemot CKP, uz apmeklējuma laiku, Apmeklētāju karti apmaiņā pret darba apliecību. Šāds apmeklējums tiek reģistrēts elektroniskajā apmeklētāju reģistrācijas žurnālā.

5. DARBUZŅĒMĒJU CAURLAIDES

5.1. Darbuzņēmēju darbiniekiem caurlaides izsniedz DD. Pieteikumu/sarakstu ar Darbuzņēmēja nosaukumu, līguma numuru, darbu izpildes termiņu, darbinieku sarakstu (vārds, uzvārds, amats), komersanta darbinieka darba apliecības paraugu un transportlīdzekļu sarakstu, DD iesniedz par līguma izpildi atbildīgās LDz koncerna struktūras nozīmēts darbinieks (Pieteikuma veidlapa 1.pielikumā).

5.2. Darbuzņēmēju caurlaide tiek izsniegta uz noslēgtā līguma termiņu vai īsāku laika periodu, kas norādīts caurlaides pieteikumā DD. Darbuzņēmēju caurlaides izgatavo DD 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas.

5.3. Darbuzņēmēju caurlaide darbojas darba dienās no plkst.08:00 līdz plkst.17:00 un Darbuzņēmēju darbinieku atrašanos LDz objektā ir atļauta tikai norādītajā laikā.

5.4. Īslaicīgu darbu – līdz 4 kalendārajām nedēļām – veikšanai Darbuzņēmēju caurlaides neizgatavo. CKP apsardzes darbinieki, pamatojoties uz ar DD saskaņotu caurlaižu pieteikumu, pēc saraksta nodrošina pieteikumā minēto personu iekļūšanu LDz objektā pēc personu identificējošu dokumentu pārbaudes.

5.5. Darbuzņēmēja iesniegto fizisko personu datu pārzinis ir VAS “Latvijas dzelzceļš”, reģ.Nr.40003032065. Datu apstrādi un uzglabāšanu veic DD:

5.5.1.Darbuzņēmējs, caurlaides pieteikuma vēstulē norādīto personu (t.sk. apakšuzņēmēju), personas datu nodošanai patstāvīgi nodrošina atbilstošu apstrādes tiesisko pamatu. LDz kā pārzinis veic Darbuzņēmēja iesniegto fizisko personu datu apstrādi, lai izpildītu uz LDz attiecināmus juridiskus pienākumus un ievērotu  leģitīmās intereses;

5.5.2. No Darbuzņēmēja saņemtos personas datus LDz uzglabā līdz 24 mēnešiem, pēc caurlaides pieteikuma vēstulē norādītā termiņa beigām vai caurlaides nodošanas brīža, ja netiek saņemta jauna caurlaides pieteikuma vēstule ar termiņa pagarinājumu.

5.6. Beidzoties caurlaides derīguma termiņam, caurlaide nekavējoties jānodod DD. Caurlaides nozaudēšanas gadījumā nekavējoties jāinformē DD.

5.7. Par caurlaides nodošanu atbild persona, kurai tā izsniegta, un Darbuzņēmēja pilnvarotā atbildīgā persona. Caurlaides savlaicīgas nenodošanas gadījumā personai un/ vai komersantam var tikt liegta turpmāka piekļuve visiem LDz objektiem.

6. NOMNIEKU CAURLAIDES

6.1. Nomnieku darbiniekiem caurlaides izsniedz DD. Pieteikumu/sarakstu ar Nomnieka nosaukumu, nomas līguma numuru, nomas līguma darbības termiņu, darbinieku sarakstu (vārds, uzvārds, amats), Nomnieka piekļuves režīmu telpām, DD iesniedz par līguma izpildi atbildīgais Koncerna darbinieks (Pieteikuma veidlapa 5.pielikumā).

6.2. Nomnieka caurlaide tiek izsniegta personīgi katrai Nomnieka pieteikumā pieteiktai personai uz noteikto laiku, bet ne ilgāk par noslēgtā nomas līguma termiņu. Nomnieku caurlaides izgatavo 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas.

6.3. Beidzoties caurlaides derīguma termiņam, caurlaide jānodod DD. Caurlaides nozaudēšanas gadījumā nekavējoties jāinformē DD.

6.4. Par caurlaides nodošanu atbild persona, kurai tā izsniegta. Caurlaides savlaicīgas nenodošanas gadījumā personai var tikt liegta turpmāka piekļuve visiem LDz objektiem.

7. APMEKLĒTĀJU KARTES

7.1. Apmeklētāju drīkst pieteikt Koncerna darbinieki, kuru pastāvīgā darba vieta atrodas tajā Administrācijas ēkā, kur tiek veikts apmeklējuma pieteikums (turpmāk – apmeklētāja pieteicējs).

7.2. Apmeklētāju ir jāpiesaka Administrācijas ēkas CKP apsardzes darbiniekam, veicot pieteikumu mutiski, rakstiski vai telefoniski. Apmeklētāja pieteicējam ir jānosauc/jānorāda apsardzes darbiniekam savs vārds, uzvārds, amats, Struktūra un tālruņa numurs saziņai, kā arī apmeklētāja vārds, uzvārds un ierašanās laiks.

7.3. Apmeklētāju kartes izsniedz un pieņem attiecīgas Administrācijas ēkas CKP apsardzes darbinieki, reģistrējot apmeklējumu elektroniskajā apmeklētāju reģistrācijas žurnālā. Apmeklētāju žurnālā tiek reģistrēts apmeklētāja vārds, uzvārds, personu apliecinošā dokumenta sērija/numurs, valstspiederība (ja apmeklētājs nav Latvijas Republikas iedzīvotājs), apmeklējamās personas vārds, uzvārds, struktūra, telpas numurs, kuru apmeklēs apmeklētājs, apmeklējuma sākums/beigas un izsniegtās Apmeklētāja kartes numurs.

7.4. Apmeklētāju kartes saņemšanai apmeklētājam jāuzrāda personu identificējošs dokuments. Apmeklētāja pieteicējam jābrīdina apmeklētājs, ka līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam, kas būs jāuzrāda apsardzes darbiniekam personas identitātes apliecināšanai un uzrādītā dokumenta numura reģistrācijai Apmeklētāju žurnālā.

7.5. Apmeklētāju, kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu, identifikācija netiek veikta, tiek piereģistrēts tikai šādas personas vārds, uzvārds un darbinieks, pie kura persona/as ieradās.

7.6. Apmeklētāja pieteicēja (vai viņa norīkotās personas) pienākums ir sagaidīt apmeklētāju pie Administrācijas ēkas CKP un pavadīt līdz apmeklējuma vietai. Apmeklējuma beigās apmeklētājs ir jāpavada atpakaļ līdz CKP un jāpārliecinās, ka tiek nodota atpakaļ CKP Apmeklētāja karte. Apmeklētāja kartes nozaudēšanas gadījumā nekavējoties ir jāinformē CKP apsardzes darbinieks.

7.7. Apmeklējuma laikā apmeklētājam kategoriski aizliegts apmeklēt citus Koncerna darbiniekus, ja tas iepriekš netika saskaņots. Apmeklējamā persona (vai viņa norīkotā persona) ir atbildīga par apmeklētāju sagaidīšanu un pavadīšanu viņa pieteiktās vizītes laikā LDz objektā.

7.8. Apmeklēšanas ir atļautas tikai darba dienās no plkst.08:00 līdz plkst.17:00 un Apmeklētāja karte darbojas tikai norādītajā laikā.

7.9. Apmeklētāju kartes noformēšanai, saņemtos personas datus LDz uzglabā līdz 24 mēnešiem, pēc apmeklējuma termiņa beigām.

8. IEBRAUKŠANAS/ IZBRAUKŠANAS KĀRTĪBA GOGOĻA IELAS 3 ĒKAS IEKŠPAGALMĀ

8.1. Koncerna darbiniekiem atsevišķos gadījumos atļauts īslaicīgi iebraukt ar transporta līdzekli iekšpagalmā. Atļaujas izsniedz un kontrolē DD, tās  saņemšanai Struktūras vadītājs elektroniski nosūta DD pieteikumu (Pieteikuma veidlapa 2.pielikumā).

8.2. Darbuzņēmēju transportam atļauja iebraukšanai iekšpagalmā kravu vai iekārtu ievešanai/izvešanai, tiek izsniegta pēc  Koncerna darbinieka, kuram saskaņā ar darba pienākumiem un noslēgtajiem līgumiem jāveic Darbuzņēmēja izpildīto darbu kontrole, pieteikuma (Pieteikuma veidlapa 1.pielikumā).

8.3. Transporta līdzekļu stāvēšana ēkas iekšpagalmā, ja tas nav saistīts ar iekraušanas/izkraušanas vai citiem darba procesiem, bez saskaņošanas ar DD ir aizliegta.

8.4. Autotransports sadzīves atkritumu izvešanai, tiek ielaists LDz objektu teritorijā bez caurlaides.

8.5.  Koncerna darbiniekiem ir atļauta iebraukšana iekšpagalmā ar velosipēdiem, pēc iepriekš iesniegtiem un saskaņotiem ar DD personu sarakstiem.

8.6. Caur ēkas iekšpagalma transporta vārtiem ir aizliegta personu kustība.  Gadījumos, kad caur vārtiem ir nepieciešams pārvietot lielgabarīta mantas, iekārtas vai citas kravas, ir jāsaņem DD atļauja.

9. DARBS ĀRPUS NOTEIKTĀ DARBA LAIKA, BRĪVDIENĀS UN SVĒTKU DIENĀS

9.1. Ja Koncerna darbiniekam darba pienākumu izpildei ir nepieciešams īslaicīgi (vienu reizi  vai uz konkrētu, īsu periodu) iekļūt un atrasties darba vietā ārpus darbiniekam piešķirtā piekļuves režīma, tad darbinieka Struktūras vadītājam, vismaz vienu darba dienu iepriekš, ar rakstisku pieprasījumu par režīma maiņu ir jāvēršas DD. Pēc pieprasījuma saņemšanas, DD atbildīgais darbinieks veic darbinieka caurlaides darbības režīma pārprogrammēšanu atbilstoši pieprasītajam piekļuves režīmam.

9.2. Ja Darbuzņēmēja darbiniekiem, līgumsaistību izpildei, ir nepieciešams atrasties LDz objektā ārpus noteiktā darba laika, brīvdienās vai svētku dienās, tad Koncerna darbiniekam, kuram saskaņā ar darba pienākumiem un noslēgtajiem līgumiem ir jāveic Darbuzņēmēja izpildīto darbu kontrole, ar rakstisku pieteikumu ir jāvēršas DD, pamatojot darbu veikšanas nepieciešamību ārpus noteiktā laikā. Izvērtējot apstākļus un drošības riskus, DD ir tiesības pieprasīt no atbildīgā darbinieka nodrošināt Darbuzņēmēja darbinieku uzraudzību viņu atrašanās laikā LDz objektā.

9.3. Apmeklētājiem uzturēties Administrācijas ēkās ir atļauts darba dienās atbilstoši šai dienai noteiktajam darba laikam. Ja darba jautājumu risināšanai apmeklētājam ir jāuzturas Administrācijas ēkās pēc noteiktā darba laika beigām, tad Apmeklētāja pieteicējam ir pienākums sazināties ar CKP un informēt apsardzes darbiniekus par apmeklētāju, kura vizīte beigsies pēc darba laika beigām.

9.4. Ja Administrācijas ēku apmeklējums ir nepieciešams brīvdienā, svētku dienā vai ārpus noteiktā darba laika, apmeklējamai personai savlaicīgi jāvēršas DD ar vizītes pieteikumu elektroniskā veidā, minot iemeslu apmeklējumam  ārpus noteiktā darba laika.

10. DELEGĀCIJU UN PERSONU GRUPU IEKĻŪŠANAS KĀRTĪBA

10.1. Koncerna darbinieks, kurš ir atbildīgs par pasākuma organizēšanu, sagatavo organizāciju, mācību iestāžu, studentu grupu u.c. pasākumu dalībnieku sarakstus piekļuvei LDz objektam un ne vēlāk kā 2 (divas) darba dienas pirms plānotā pasākuma iesniedz pieteikumu DD (Pieteikuma veidlapa 3.pielikumā). Pieteikumā norāda:

10.1.1. valsti  (ārvalstu dalībniekiem),  organizācijas / iestādes  nosaukumu,  pasākuma dalībnieku vārdu, uzvārdu, ārvalstu dalībniekiem arī personu identificējoša dokumenta nosaukumu un numuru vai tā kopiju;

10.1.2. personām,  līdz  18  gadu  vecumam,  norāda  tikai  vārdu, uzvārdu.  Skolnieku   grupām norāda klasi (vecuma grupu) un nepilngadīgo personu skaitu;

10.1.3. atbildīgo  kontaktpersonu  (organizācijas / iestādes   nosaukums,   atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, tel. Nr.) par pasākuma dalībnieku grupu;

10.1.4. ja pasākuma laikā paredzēts fotografēt un filmēt LDz objektā, ir jāsaņem DD atļauja.

10.2. Par pasākuma organizēšanu atbildīgais Koncerna darbinieks nodrošina:

10.2.1. pasākuma dalībnieku sagaidīšanu;

10.2.2. pilngadīgo pasākuma dalībnieku informēšanu par nepieciešamību uzrādīt personu identificējošu dokumentu Administrācijas ēkas apsardzei;

10.2.3. LDz objektos noteiktās kārtības ievērošanu un sekošanu, lai pasākuma dalībnieki nepārvietotos pa LDz objektu ārpus pasākuma norises zonas, nefotografētu un nefilmētu (ja nav saņemta DD atļauja), neveiktu darbības, kas var nodarīt kaitējumu LDz īpašumam vai reputācijai, neatstātu savas personiskās mantas LDz objektā;

10.2.4. pasākuma dalībnieku pavadīšanu līdz caurlaides punktam pēc pasākuma beigām.

11. CITI NOTEIKUMI

11.1. DD ir tiesības atteikt Darbuzņēmēju caurlaides, Nomnieku caurlaides vai Apmeklētāju kartes izsniegšanu konkrētai personai vai anulēt jau izsniegto Darbuzņēmēja caurlaidi gadījumos:

11.1.1.   ja persona LDz objektā neievēro Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības (tai skaitā, bet ne tikai, darba aizsardzības, ugunsdrošības, vai  šo Noteikumu prasības, iekārtu ekspluatācijas noteikumus, atrodas alkohola, narkotiku vai toksiska reibuma stāvoklī, smēķē tam neparedzētās vietās, kā arī neievēro 3.7. punktā noteiktos aizliegumus);

11.1.2. ja caurlaižu pieteikumā iesniegtie personas dati neatbilst datiem personu identificējošos dokumentos;

11.1.3.  ja iepriekš izsniegtā caurlaide, pēc tās derīguma termiņa beigām, nekavējoties  nav nodota;

11.1.4.  ja tiek iesniegts pieteikums atkārtotas caurlaides izgatavošanai (atjaunošanai) bez paskaidrojuma par iepriekšējās nozaudēšanas apstākļiem vai tiek pieprasīts atjaunot caurlaidi personai, kura gada laikā to nozaudējusi atkārtoti.

11.2. Lēmumu par atteikumu izsniegt Darbuzņēmēju caurlaides, Nomnieku caurlaides vai Apmeklētāju kartes, vai anulēt jau izsniegto Darbuzņēmēja caurlaidi pieņem DD Iekšējās drošības daļas vadītājs, saskaņojot ar Drošības direktoru un informējot Struktūras par līguma izpildi atbildīgo darbinieku vai apmeklējuma pieteicēju.

11.3. Izsaukumu gadījumos Valsts policijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, avārijas dienestu darbinieki un to operatīvais autotransports tiek ielaists LDz objektos bez caurlaidēm. Par minēto dienestu izsaukšanu personai, kas tos izsauca, nekavējoties jāziņo attiecīgā LDz objekta apsardzes darbiniekiem.

11.4. Bez reģistrācijas Administrācijas ēkās drīkst iekļūt jebkura persona ar valdes priekšsēdētāja, Drošības direktora vai DD daļu vadītāju atļauju.

11.5. Valsts drošības iestāžu – Satversmes aizsardzības biroja (SAB), Valsts drošības dienesta (VDD), Militārās izlūkošanas un drošības dienesta (MIDD) vai Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB), kā arī tiesībsargājošo iestāžu darbinieki drīkst brīvi iekļūt Administrācijas ēkās dienesta pienākumu pildīšanai darba dienās LDz noteiktajā darba laikā. Ārpus LDz noteiktā darba laika valsts drošības un tiesībsargājošo iestāžu darbinieku iekļūšana Administrācijas ēkās notiek tikai ar Drošības direktora vai DD Iekšējās drošības daļas vadītāja atļauju, izņemot gadījumus, kad tiek veikti neatliekami sankcionēti operatīvie pasākumi, kad valsts drošības iestāžu un tiesībsargājošo iestāžu darbinieki ir informējuši par to apsardzi, un brīdinājuši, ka viņu kavēšana ir pretlikumīga.

11.6. Par valsts drošības un tiesībsargājošo iestāžu darbinieku ierašanos Administrācijas ēku apsardzei nekavējoties jāziņo Drošības direktoram un DD Iekšējās drošības daļas vadītājam.

11.7. Apsardzes posteņu instrukcijās vai ar atsevišķiem rīkojumiem uz noteiktu laiku var tikt noteikti citi caurlaižu kārtības regulējumi. DD nodrošina, ka ar tiem tiek iepazīstināti Koncerna darbinieki, kuriem tie nepieciešami darba pienākumu pildīšanai.

11.8. Ārkārtas situāciju gadījumos, terorisma draudu līmeņa paaugstināšanās gadījumos, pēc valsts drošības iestāžu atbildīgo darbinieku pieprasījuma vai arī, ņemot vērā iekšējos apdraudējumu riskus, Drošības direktors vai viņa pilnvarota persona ir tiesīga ierosināt LDz valdes priekšsēdētājam pieņemt lēmumu par atkāpēm no šajos Noteikumos minētām procedūrām un uz noteiktu laiku, ieviest drošības līmeni pastiprinošus pasākumus. Par šādu paaugstinātas drošības pasākumu ieviešanu, Koncerna uzņēmumu augstākā un vidējā līmeņa vadītāji tiek informēti ar LDz valdes priekšsēdētāja e-pasta paziņojumu.

11.9. Ja Koncerna darbinieks, atrodoties LDz objektos, neievēro LDz darba kārtības, darba aizsardzības, ugunsdrošības u.c. LDz objektos spēkā esošu noteikumu un instrukciju prasības, Drošības direktoram ir tiesības rosināt saukt darbinieku pie disciplinārās atbildības un ierobežot viņam piekļuvi konkrētiem LDz objektiem, kā arī, mainīt darbiniekam piekļuves režīmus.

11.10. Fotografēt, filmēt vai citādi fiksēt situāciju LDz objektu teritorijā vai telpās atļauts tikai ar Drošības direktora vai DD Iekšējās drošības daļas vadītāja atļauju.

12. DATU APSTRĀDES PRINCIPI DPKS

12.1. DPKS apkopotie dati tiek uzglabāti 2 gadus, ievērojot Darba likuma 31.panta 1.punkta nosacījumus un ņemot vērā, ka Administrācijas ēkas ir kritiskās infrastruktūras objekti atbilstoši attiecināmajām ārējām tiesību normām, kas reglamentē drošības prasības kritiskās infrastruktūras objektos.

12.2. Pēc 2 gadu termiņa, reizi diennaktī dati no DPKS tiek izdzēsti automātiski.

12.3. Ja DPKS dati ir nepieciešami Koncerna Struktūrām pārkāpumu/incidentu potenciālajā vai turpmākajā izmeklēšanā vai pierādīšanā, tad tos glabā tik ilgi, cik tas ir nepieciešams minēto darbību pabeigšanai, pēc tam šos datus iznīcina vai glabā izmeklēšanas materiālos atbilstoši Lietu nomenklatūrai.

12.4. Datus no DPKS servera vai arhīva ir atļauts izkopēt tikai pēc Drošības direktora norādījuma saņemšanas un tikai šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā un nepieciešamajā apjomā.

12.5. No DPKS servera vai arhīva nepieciešamos datus izkopē uz datu nesējiem vai nosūta pieprasītājam elektroniski. Datu izsniegšanas faktu reģistrē DPKS iegūto datu kopiju reģistrācijas žurnālā (4.Pielikums). Žurnālā norāda: Datu saņēmēju/pieprasītāju; datu pieprasīšanas veidu – vēstulē, e-pastā utml.; datu kopēšanas datumu/nodošanas datumu; datu nodošanas veidu (e-pastā, datu nesējā); informāciju par izsniegtajiem datiem – laika periods/ apraksts (par kādu personu vai struktūru/struktūrvienību); darbinieka, kurš veica kopēšanu/nodošanu  amats, vārds, uzvārds.  Reģistrācijas žurnāls glabājas DD Iekšējās drošības daļā.

12.6. Dati no DPKS var tikt izsniegti šādām personām:

12.6.1. tiesībsargājošo un valsts drošības iestāžu amatpersonām tiesību aktos noteiktajos  gadījumos,  kārtībā un noteiktā apjomā;

12.6.2.  citām valsts un pašvaldības iestāžu amatpersonām, tiesību aktos noteiktajos gadījumos, kārtībā un noteiktā apjomā;

12.6.3.  fiziskām un juridiskām personām tiesību aktos noteiktajos gadījumos, kārtībā un noteiktā apjomā;

12.6.4. Koncerna Struktūrām - pēc attiecīgā vadītāja vai šādu vadītāju aizvietojoša darbinieka pieprasījuma e-pastā, adresējot to Drošības direktoram, norādot kādam mērķim attiecīgie dati ir nepieciešami.

12.7.  12.6.punkta 12.6.2. un 12.6.3. apakšpunktos noteiktajos gadījumos datu izsniegšana ir jāsaskaņo arī ar fizisko personu datu aizsardzības speciālistu.

12.8. Saņemtos datus ir atļauts lietot tikai tiem mērķiem, kādiem tie tika pieprasīti. Saņemtos datus apstrādāt  citiem mērķiem  ir tiesības tikai saskaņojot ar Drošības direktoru un, ja datu apstrāde notiek saskaņā ar “Latvijas dzelzceļš” koncerna fizisko personu datu aizsardzības politiku - ar fizisko personu datu aizsardzības speciālistu.

12.9. Izsniedzot datus no  DPKS vienmēr ir jāpārliecinās par pieprasītāja identitāti.

 

Noteikumi par caurlaižu režīmu VAS “Latvijas dzelzceļš” administrācijas ēkās un to pielikumi