Tīkla darbības uzlabošanas mērķis ir stimulēt līdz minimumam samazināt tīkla darbības traucējumus, uzlabot dzelzceļa tīkla darbību, sasniegt saskaņoto darbības precizitātes līmeni un saglabāt pakalpojuma ekonomisko dzīvotspēju.

AS "LatRailNet" var piemērot sankcijas par rīcību, kas traucē infrastruktūras darbībai, kompensācijas infrastruktūras pārvaldītājam vai dzelzceļa pārvadātājiem, kam traucējumu dēļ rodas zaudējumi, un prēmijas, ja kavējums pārsniedz tīkla darbības uzlabošanas shēmā noteiktās pieļaujamās kavējumu robežas un, ja kavējumi ir izraisījuši citu dzelzceļa pārvadātāju vilcienu kavējumus.

Šobrīd infrastruktūras pārvaldītājs informāciju par kavējumiem un to cēloņiem uzkrāj, bet maksājumus par tiem nepiemēro.

AS "LatRailNet" izstrādā un apstiprina tīkla darbības uzlabošanas shēmu un vienojas ar infrastruktūras pārvaldītāju un pieteikuma iesniedzējiem par tās galvenajiem parametriem:

 • vilcienu kustības grafika paziņošanas kārtību;
 • kārtību, kādā kavējumus un citus tīkla darbības uzlabošanas parametrus attiecina uz iesaistīto pusi un aprēķina maksājumus;
 • domstarpību izšķiršanas procedūru;
 • informācijas publicēšanas kārtību par gada vidējo darbības precizitātes līmeni, ko sasnieguši dzelzceļa pārvadātāji un shēmas galveno parametru sasniegto līmeni.

AS "LatRailNet" un pieteikuma iesniedzēji vienojas par šādiem maksas aprēķināšanas shēmas galvenajiem parametriem:

 • uzskaitāmo cēloņu sarakstu;
 • uzskaitāmo cēloņu mērvienībām;
 • pieļaujamām cēloņu robežām – maksimālo (minimālo) notikumu skaitu, kā arī intervāliem vai apstākļiem kuros cēloņsakarīgi parādās un/vai izmainās cēloņu seku finansiālā vērtība;
 • sankcijām par konkrētu rīcību, kas traucē tīkla darbībai, kompensāciju tiem, kam traucējumu dēļ rodas zaudējumi, un prēmiju finansiālām vērtībām.

Parametru uzskaiti veic infrastruktūras pārvaldītājs un to uzskaites pamatā ir:

 • vilcienu kustību saraksts – tādiem vilcieniem, kas ir nosūtāmi pēc kustības saraksta;
 • jaudas sadales dispečera sastādītais un apstiprinātais operatīvais jaudas sadales plāns, tādiem vilcieniem, kuriem vilcienu ceļus piešķir operatīvā jaudas sadales procesa ietvaros.

Par kavējumiem uzskata:

 • laika starpību starp norādīto uzskaites pamata dokumentu un faktisko laiku, kad vilciens ir nosūtīts;
 • laika starpību starp norādīto uzskaites pamata dokumentu un faktisko vilciena pienākšanas laiku gala stacijā;
 • novirzi no vilcienu kustības saraksta starpstacijās;
 • novirzi no vilcienu kustības gada grafikā noteiktā gaitas laika ceļa posmā.

Pieteikumu iesniedzēji un infrastruktūras pārvaldītājs ne vēlāk kā četrus mēnešus pirms tīkla pārskata publicēšanas termiņa var iesniegt AS "LatRailNet" pierādījumus, ka konkrētie kavējumu cēloņi traucē tīkla darbību, rada zaudējumus kādam vai visiem tirgus dalībniekiem, apdraud pakalpojumu ekonomisko dzīvotspēju, un kā šie cēloņi var tikt ietekmēti ar sankcijām par neefektīvu rīcību, kompensācijām tiem, kam traucējumu dēļ rodas zaudējumi, un prēmijām, ar kurām atalgo darbību, kas ir labāka par plānoto. AS "LatRailNet", divu nedēļu laikā pēc pierādījumu saņemšanas termiņa, publicē savā mājas lapā internetā paziņojumu par maksas aprēķināšanas shēmas grozījumu plānoto apspriešanas laiku, vietu un darba kārtību, kā arī ievieto šo grozījumu projektu mājas lapā internetā, kurā nosaka sankcijas par konkrētām rīcībām, kas traucē tīkla darbībai, kompensācijas tiem, kam traucējumu dēļ rodas zaudējumi, un prēmijas.

Reizi gadā infrastruktūras pārvaldītājs publicē savā tīmekļvietnē informāciju par gada vidējo darbības precizitātes līmeni, ko sasnieguši pārvadātāji, pamatojoties uz galvenajiem parametriem, par kuriem panākta vienošanās tīkla darbības uzlabošanas shēmā.