Maksu par minimālo piekļuves pakalpojumu kompleksu un par piekļuvi infrastruktūrai, kas savieno infrastruktūru ar apkalpes vietām, iekasē publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs atbilstoši AS "LatRailNet" (pēc konsultēšanās ar pieteikuma iesniedzējiem un publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju) izstrādātajai un apstiprinātajai maksas iekasēšanas shēmai. Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs saņemto maksu izlieto savas saimnieciskās darbības finansēšanai.

Maksas iekasēšanas shēma nosaka kārtību, kādā dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs iekasē no pārvadātājiem, pieteikumu iesniedzējiem un atsevišķu tehnoloģisko procesu veicējiem maksu par minimālo piekļuves pakalpojumu kompleksu un par piekļuvi dzelzceļa infrastruktūrai, kas savieno to ar apkalpes vietām, un citas maksas, kā arī kārtību, kādā veicami norēķini par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veikšanu. Maksas iekasēšanas shēmā nosaka infrastruktūras pārvaldītāja un AS "LatRailNet" rēķina saturu, nosūtīšanas un apmaksas termiņus.

Infrastruktūras maksu iekasē atbilstoši maksas aprēķināšanas shēmā noteiktajiem dažādu izmaksu parametru maksas lielumiem. Kopējais gala maksājums ietver vismaz katra izmaksu parametra komponentes tiešās izmaksas, kā arī attiecīgos maksas uzcenojumus (ja tādi ir piemēroti). Diferenciācijas instrumenti (pārslodzes maksa, vides maksa, projektu maksa, atlaides, sankcijas, kompensācijas, prēmijas u.c) var tikt piemēroti dažādu izmaksu parametru maksas lielumiem konkrētā tirgus segmentā, lai maksas mainītu vai pielāgotu specifiskiem tirgus apstākļiem.

Maksas lielumi tiek piemēroti atbilstoši pārvadātāju, pieteikumu iesniedzēju un tehnoloģisko procesu veicēju darbības rādītājiem (EUR par vilcienu km, bruto tonnu km, vagonu skaitu u.tml.), tiem pieskaitot nodokļus, kurus maksā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem.

Ja maksas lielumam tiek paredzēts piemērot kādu no infrastruktūras maksas diferenciācijas instrumentiem, tad šos maksas lielumus aizvieto ar diferencētajiem maksas lielumiem, kurus nosaka saskaņā ar maksas aprēķināšanas shēmu.

Ja ir piemērotas sankcijas par rīcību, kas traucē infrastruktūras darbībai, kompensācijas tiem, kam traucējumu dēļ rodas zaudējumi, vai prēmijas, tās piemēro saskaņā ar tīkla darbības uzlabošanas shēmā noteikto kārtību un tajā ietvertajiem kritērijiem.

Ja tirgus segmentos ar iepriekš rezervētiem ceļiem šādi vilcienu ceļi tiek atcelti pārvaldītāja vainas dēļ un pieteikumu iesniedzējs nav piekritis tā pārcelšanai citā infrastruktūras pārvaldītāja piedāvātajā laikā vai maršrutā, tad pieteikumu iesniedzējam kompensē iekasēto nodrošinājuma maksājumu, samazinot kārtējo maksājumu par iekasēto infrastruktūras jaudas nodrošinājuma maksājuma daļu.

Starptautiskajā 1520 kustībā maksāšanas noteikumi tiek piemēroti atbilstoši maksas iekasēšanas shēmā ietvertajiem nosacījumiem, izņemot maksas iekasēšanas shēmas 6.punktā minēto maksājumu, kura iekasēšanas nosacījumi aprakstīti maksas aprēķināšanas shēmas 6.pielikumā.