MINIMĀLĀ PIEKĻUVES PAKALPOJUMA KOMPLEKSS

AS "LatRailNet" maksu par minimālo piekļuves pakalpojumu kompleksu un par piekļuvi infrastruktūrai, kas savieno infrastruktūru ar apkalpes vietām, nosaka atbilstīgi vilcienu satiksmes pakalpojumu sniegšanas tiešajām izmaksām. Lai nepieļautu diskrimināciju, noteiktā vidējā maksa un robežmaksa par līdzvērtīgiem infrastruktūras izmantošanas veidiem ir salīdzināma. Vienā tirgus segmentā vienādiem pakalpojumiem tiek piemērota vienāda maksa.

AS "LatRailNet" pieņem lēmumu par aprēķināto maksu un iesniedz visu nepieciešamo informāciju par to Valsts dzelzceļa administrācijai.

AS "LatRailNet" nodrošina, ka minētā maksa, kas pārvadātājam faktiski aprēķināta, ievērojot attiecīgos noteikumus, ir aprēķināta atbilstīgi tīkla pārskatā norādītajai informācijai. AS "LatRailNet" lēmumus par maksas apmēru publicē savā mājaslapā internetā, norādot šo lēmumu publicēšanas datumu.

Maksu par minimālo piekļuves pakalpojumu kompleksu un par piekļuvi infrastruktūrai, kas savieno infrastruktūru ar apkalpes vietām, iekasē publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs atbilstoši AS "LatRailNet" (pēc konsultēšanās ar pieteikuma iesniedzējiem un publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju) izstrādātajai un apstiprinātajai maksas iekasēšanas shēmai. Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs saņemto maksu izlieto savas saimnieciskās darbības finansēšanai.

Minimālais piekļuves pakalpojumu komplekss ietver šādus pakalpojumus: infrastruktūras jaudas pieteikumu pieprasījumu izskatīšana (lēmumu pieņemšana par infrastruktūras jaudas sadali, vilcienu ceļu iedalīšanu, tai skaitā gan par piekļuves noteikšanu un novērtēšanu, gan par atsevišķu vilcienu ceļu iedalīšanu, kā arī lēmumu pieņemšana par infrastruktūras maksām, tai skaitā maksas noteikšanu un iekasēšanu), tiesības izmantot piešķirto infrastruktūras jaudu (tiesību aktos noteiktā nozares administrēšana un infrastruktūras pārvaldītāja darbībā), infrastruktūras izmantošana, t.sk. sliežu ceļu (arī atzarojumu un pārmiju), platformas, civilās infrastruktūras un saistīto pastāvīgo ierīču un drošības objekti, kas ir nepieciešami vilcienu pieņemšanas, caurlaišanas un aizlaišanas nodrošināšanai, pasažieru platformas un saistītais ārējā apgaismojuma aprīkojums, vilcienu kustības vadība, ietverot signalizēšanu, regulēšanu, dispečera pakalpojumus un saziņu, kā arī informācijas sniegšanu par vilcienu kustību, vilces elektroapgādes iekārtu izmantošana, informācijas nodrošinājums.

Lai mainītu vai pielāgotu tīkla piekļuves maksu lielumu atbilstoši specifiskiem apstākļiem, AS "LatRailNet" jebkurai no infrastruktūras maksas parametru komponentēm var piemērot konkrētus infrastruktūras maksas diferenciācijas instrumentus.

PĀRSLODZES MAKSA

Pārslodzes maksa ir papildu maksa, kas atspoguļo infrastruktūras jaudas nepietiekamību, noteiktā infrastruktūras daļā pārslogotības laikposmos. Pārslodzes maksas lielums tiek noteikts atbilstoši infrastruktūras izmaksu izmaiņām, ko rada ar infrastruktūras jaudas palielināšanas plānu saistītās uzturēšanas izmaksas un infrastruktūras pārvaldītāja paredzēto ilgtermiņa ieguldījumu aizņemtā kapitāla piesaistīšanas izmaksas.

VIDES MAKSA

Maksu var mainīt, lai ņemtu vērā izmaksas, ko radījusi vilcienu satiksmes ietekme uz vidi. Lēmumu pieņem atbilstoši daudzgadu līgumā paredzētajiem uz galalietotājiem orientētiem darbības mērķiem vides aizsardzības jomā, Dzelzceļa likuma 11.panta vienpadsmitajā daļā minētajam MK lēmumam par kompensācijas piešķiršanu, apmēru un izmaksāšanas kārtību, kā arī regulatīvās iestādes izstrādātājai dzelzceļa vides aizsardzības politikai un tās rīcības programmai.

PROJEKTU MAKSA

Paaugstināta maksa attiecībā uz konkrētiem ieguldījumu projektiem, kuri nav paredzēti daudzgadu līgumā, bet kas palielina pieteikumu iesniedzēju darbības efektivitāti vai izmaksu lietderību, un, ja to citādi nevarēja vai nevarētu sasniegt. Maksas lielumu nosaka, ņemot vērā izmaksu izmaiņas, kas saistītas ar konkrētu ieguldījumu projektu (t.sk. ilgtermiņa ieguldījumu vērtības plānošanas periodā norakstāmā daļa, kas nepārsniedz pieteikumu iesniedzēju ar darbības efektivitāti saistīto ietaupījumu).

ATLAIDES

  • apjoma atlaide konkrētam tirgus segmentam, ja plānošanas periodā konkrētā tirgus segmenta pārvadājumu apjoms pārsniedz prognozējamo vilcienu kilometru apjomu (kas noteikts, nosakot attiecīgā tirgus segmenta infrastruktūras maksas uzcenojumu);

  • tīkla noslodzes optimizēšanas atlaide konkrētā infrastruktūras daļā, kur konstatē, ka infrastruktūras jaudas pieprasījums nesasniedz optimālu noslodzi un kur, pamatojoties uz efektīviem, pārredzamiem un nediskriminējošiem principiem, var konstatēt, ka atlaide var stimulēt jaudas izmantošanu

TĪKLA DARBĪBAS UZLABOŠANAS MAKSA

AS "LatRailNet" var piemērot sankcijas par rīcību, kas traucē infrastruktūras darbībai, kompensācijas infrastruktūras pārvaldītājam vai dzelzceļa pārvadātājiem, kam traucējumu dēļ rodas zaudējumi, un prēmijas, ja kavējums pārsniedz tīkla darbības uzlabošanas shēmā noteiktās pieļaujamās kavējumu robežas un, ja kavējumi ir izraisījuši citu dzelzceļa pārvadātāju vilcienu kavējumus.

MAKSA PAR JAUDU APKOPEI UN TEHNOLOĢISKAJIEM PROCESIEM

Infrastruktūras maksas netiek piemērotas infrastruktūras pārvaldītāja nozīmētiem vilcieniem un ritošam sastāvam, kas nepiedalās dzelzceļa kravu vai pasažieru pārvadājumos pa dzelzceļu, bet ir saistīti ar avārijas seku novēršanu vai likvidēšanu, infrastruktūras uzturēšanu, visu remonta darbu veikšanu.

Maksu par jaudu, ko izmanto pārvadātāju un atsevišķu tehnoloģisko procesu veicēju ritošais sastāvs un vilcieni, kuri nepiedalās kravu vai pasažieru pārvadājumos pa dzelzceļu, bet nodrošina tehnoloģiskos procesus (infrastruktūras tehniskā aprīkojuma būvniecību, remontu un tehnisko apkopi, dzelzceļa ritošā sastāva modernizāciju, remontu, vilcienu un lokomotīvju sagatavošanu pārvadājumu veikšanai, lokomotīvju kustību u.c.), nosaka vienības tiešo uzturēšanas un vilcienu kustības vadības izmaksu apmērā.

PIETEIKUMA NODROŠINĀJUMA MAKSĀJUMS

AS "LatRailNet" nosaka maksu arī par saviem sniegtajiem pakalpojumiem (Dzelzceļa likuma 1.panta 23.punktā minēto būtisko funkciju veikšanu). Šādu pieteikuma nodrošinājuma maksājumu par jaudu, kas ir iedalīta infrastruktūras jaudas sadales plānā (neatkarīgi no tā, vai jauda faktiski tiek izlietota) nosaka un piemēro atbilstoši AS "LatRailNet" vienības pilnajām izmaksām.

MAKSAS UZCENOJUMI

Maksas uzcenojumus piemēro, pamatojoties uz efektīviem, pārredzamiem un nediskriminējošiem principiem, vienlaikus garantējot optimālu konkurētspēju. Maksas sistēmā tiek ievērots pārvadātāju sasniegtais produktivitātes pieaugums. Maksas līmenis neliedz infrastruktūru izmantot tādiem tirgus segmentiem, kas var segt vismaz tiešās izmaksas, ko rada vilcienu satiksme, kā arī peļņas normu, ko pieļauj tirgus situācija. AS "LatRailNet" izvērtē uzcenojumu nozīmi konkrētos tirgus segmentos, kā arī izvērtē nepieciešamību noteikto tirgus segmentu sīkākai iedalīšanai pēc pārvadātajām kravām vai pasažieriem. Esošā segmentācija ir balstīta uz dažādu infrastruktūras izmantošanas veidu ietekmi uz infrastruktūras izmaksām, uz dzelzceļa pārvadātāju sasniegto produktivitātes pieaugumu vai uz pieļaujamā maksas uzcenojuma lieluma ietekmi uz gala pakalpojumu konkurētspēju.